TAVOLINO CON VASSOIO SULA

DESIGN SETSU & SHINOBU ITO